گردشگری ایران

گردشگری ایران ، صنعتی درآمد زا میباشد که با توجه به رشد جمعیت، نظر طرفداران بیشتری را به خود جلب نموده است.

جایگاه کشور ایران در صنعت گردشگری هر سال تغییر کرده و رشد صعودی نسبت به کشورهای دیگر گرفته است.


آمار گردشگری ایران


بر اساس آمار سازمان گردشگری، حدود 119 میلیون دلار سهم صنعت گردشگری در ایران میباشد. در حال حاضر 475 هزار نفر ایرانی در صنعت گردشگری در ایران و صنایعی که با گردشگری در ارتباط هستند، در حال فعالیت میباشند. طبق آمار گردشگری، 1.2 درصد از نیروی فعال ایران مشغول به فعالیت در زمینه گردشگری میباشند. رشد سالیانه گردشگری در ایران حدود 12 درصد است که با توجه به رشد 4 درصدی جهانی، اختلاف قابل توجهی دارد. آمار گردشگری در ایران اعلام میکند که ورود گردشگران خارجی به ایران، حدود 4.6 دهم درصد گردشگران سراسر دنیا میباشد.


جایگاه ایران در گردشگری


طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، ایران در جایگاه خوبی در صنعت گردشگری قرار گرفته است. در سال 2011 ایران رتبه 114 را از میان 139 کشور در بخش گردشگری از آن خود کرده است. همچنین در سال 2013، رتبه 98 را از یمان 140 کشور جهان به خود اختصاص داده است. ایران در گردشگری در سال 2015 رتبه 97 و در سال 2017 رتبه 93 را از میان 136 کشور جهان کسب نموده است. میان کشورهای خاورمیانه، رتبه ایران در سال 2017 جایگاه هشتم بوده است. طبق رشد صعودی که ایران با کشورهای همپای خودش دارد، میتوان در نظر گرفت که جایگاه ایران در گردشگری رشد صعودی خواهد داشت و به جایگاه های بالاتری خواهد رسید.
نتیجه گیری:
ایران کشوری است که طبق آمار، بر تعداد گردشگران افزوده شده و در زمینه جایگاه و رتبه قرار گیری گردشگری در جهان، ایران رتبه 87 را در سال 2017 از میان 136 کشور جهانی به خود اختصاص داده است.